Behandlingen av drogproblem är ett samarbete mellan arbetsplatserna och företagshälsovården

Problemen från användningen av droger orsakar många olika slags utmaningar både för arbetstagarna och arbetsplatserna. Drogmissbruk orsakar exempelvis mentala symtom och ångestsymtom, försämrar arbets- och funktionsförmågan samt ökar risken för allvarliga sjukdomar vid långvarig användning. Ur arbetsplatsens perspektiv ökar drogmissbruk sjukfrånvaron samt ökar risken för sjukpension. Vid drogproblem, såsom vid många andra sjukdomar, är det mest effektivt att förhindra att problemet uppstår och att ta itu med en riskfylld användning redan i ett tidigt skede.

Pihlajalinnas företagshälsovård erbjuder organisationerna stöd i behandlingen av drogproblem, både på individ- och organisationsnivå.

– Arbetsplatserna är huvudansvariga för att ta itu med utmaningar i arbetsförmågan och problemen blir ofta tidigt synliga. Företagshälsovården spelar dock också en central roll när det gäller att förebygga, upptäcka och behandla drogproblem. Förebyggandet och behandlingen av drogproblem utgör en del av stödjandet och bedömningen av arbetstagarnas arbetsförmåga vilket görs i samarbete med arbetsplatserna, säger Pihlajalinnas ledande företagsläkare Henni Hyytiä-Ilmonen.

Pihlajalinnas företagshälsovård har utvecklat en drogvårdväg vars målsättning är att upptäcka en skadlig användning av droger i ett tidigt skede, redan innan skadorna som uppkommer från drogmissbruket påverkar arbetsförmågan och hälsan, samt att inleda nödvändig ledning, behandling och uppföljning. Användningen av alkohol och andra droger beaktas som en del av bedömningen och uppföljningen av de anställdas arbetsförmåga och välbefinnande. Företagshälsovården hjälper också arbetsplatserna att utarbeta ett drogprogram samt verksamhetsmodeller för förebyggandet av drogproblem. Vid behov stödjer företagshälsovården också förmännen och arbetsgemenskapen i drogrelaterade frågor.

I Pihlajalinnas drogvårdväg spelar företagshälsovårdaren en central roll. Vid mottagningen frågar företagshälsovårdaren regelbundet om användningen av droger, men en person eller arbetsgivaren kan också själv rapportera drogmisstankar till företagshälsovården. I enlighet med drogprogrammet gör man utifrån en kartläggning vid behov ett avtal om vårdhänvisning. Företagshälsovårdaren ser också till att kundens vårdförhållande inte avbryts. Företagshälsovårdaren kontrollerar att vårdhänvisningen genomförs och är i kontakt med arbetstagaren och vid behov med arbetsgivaren. På så sätt säkerställs att den gemensamt avtalade vårdhänvisningen genomförs och att arbetstagaren inte blir utan rehabilitering.

Om ni vill diskutera ett samarbete relaterat till drogproblem med företagshälsovården, vänligen kontakta er egen utnämnda företagshälsovårdare.

Nyheter

Totalergonomi i arbetet

Vad avses med ergonomi?  Ordet ergonomi kommer från grekiskans ord för arbete och naturlagar (ergo och nomos). Här avses sådant arbete som utförs i...

Fysisk ergonomi vid datorarbete

När det gäller datorarbete ser många spändhet och smärta i nacke och skuldror som en självklar och oundviklig del av arbetet. Det är viktigt att...

För en bra TULE-hälsa

Avsikten med den här texten är att reda ut begreppen på den spelplan där vi – kundorganisationerna, företagshälsovården och andra aktörer –...

Influensa kan bli dyrt

Visste du att en frisk person i arbetsför ålder kan vara sjuk på grund av influensavirus i en vecka? Kostnaden för en sjukledighetsdag är i...

Kangasala stad

Samtalen via telefontjänsten Sinnesro minskade frånvaron i Kangasala stad   Kangasala stad har erbjudit Sinnesro-linjen som en del av...