Effektfullhet och ansvarsfullhet genom praxis för sjukfrånvaro

Pihlajalinna Företagshälsovårdens tjänsteinnehåll utvecklas för att generera större effekter. Som en del i detta arbete har vi som hjälp för våra kundorganisationer en rekommenderad praxis för sjukfrånvaro. Rekommendationen innehåller en minimirekommendation för kortvarig sjukfrånvaro som grundar sig på bästa praxis, samt en tydlig arbetsfördelning vid stöd för arbetsförmåga.

 

En kundorganisation har åtminstone fyra olika slags kostnader för arbetsoförmåga och sjukdom:

 • frånvaro på arbetsplatsen minskar produktiviteten i arbetet
 • sjukfrånvaro medför kostnader för extra arbetskraft
 • lönekostnader för sjukfrånvaro
 • den insjuknades besök hos företagshälsovården ökar kostnaderna för företagshälsovården.

 

Tillstånd av chefen en möjlig praxis för sjukfrånvaro

Tät kontakt med chefen stöder en god ledning av arbetsförmåga och gör det möjligt att på ett övergripande sätt ingripa i eventuella utmaningar med arbetsförmågan. Modellen för tidigt stöd på arbetsplatsen stöder detta på ett bra sätt. Stöd för arbetsförmågan baserar sig på diskussioner och förtroende, som byggs upp på arbetsplatsen. Företagshälsovårdsteamen hjälper arbetsgivare att genomföra modellen för tidigt stöd, till exempel genom att stöda chefsarbetet och stå till tjänst med information som stöd för beslut.

 

Företagshälsovården behandlar patienter enligt en arbetsfördelning som fastställs efter behov:

 • risker för arbetsförmågan bedöms av ett eget företagshälsovårdsteam
 • i första hand rådgivning i hälsofrågor och stöd för egenvård
 • (företags)fysioterapeut vid symptom i rörelseorganen
 • vid psykiska symptom företagshälsovårdaren, företagshälsopsykologen eller Sinnesro-linjen
 • mottagningstid till läkare bokas för dem som behöver en bedömning av läkare, till exempel vid sjukfrånvaro i mera än 10 dagar.

Hos Pihlajalinna känner vi oro utöver för arbetsförmågerisken inom kundorganisationerna även för resurserna inom hälso- och sjukvården och särskilt för rätt inriktning av vårdpersonalens insatser. Vi hjälper de insjuknade och ger högklassig medicinsk behandling för dem som behöver den. Praxisen tillstånd för kortvarig sjukfrånvaro är en egen helhet, och den bästa sakkunskapen finns på arbetsplatserna. När diskussioner om arbetsförmåga styrs till arbetsplatserna, kan arbetsgivare planera alternativ för sjukfrånvaro samt läkarresurser frigöras för dem som behöver vård. Samtidigt sparas kostnader för sjukvård inom företagshälsovården.

Många arbetsplatser har flexiblare modeller än vår rekommendation och mera omfattande praxis för tillstånd av cheferna, och vi har positiva erfarenheter av detta. Även enligt undersökningar är chefsarbetet avgörande vid minskning av sjukfrånvaro.

 

Behov och ansvar styr verksamheten

Pihlajalinnas Företagshälsovård vägleds av principen om behovsprövning. Chefen behöver omedelbart diskutera med arbetstagaren om arbetsförmågan är hotad, och detta är även en förutsättning för att arbetstagaren ska beviljas tillstånd för frånvaro. Arbetstagaren behöver vila eller få hjälp för sina symptom utan att oroa sig för sin utkomst. FPA behöver ett läkarintyg för bedömning av betalningsgrunden för sjukdagpenning vid frånvaro i mera än 10 dagar.

Med beaktande av både behoven och vårt socialskydd kan konstateras att ingen hälso- och sjukvård i regel behövs vid arbetsoförmåga som är kortare än 10 dagar. En stor del av ärendena inom företagshälsovården gäller infektioner i de övre luftvägarna, och dessa symtom botas ofta av sig själva med egenvård. Ofta är grundorsaken till ett besök att ett intyg för frånvaro behövs, och ofta är sjukfrånvaron kortare än 3 dagar. Dessa ärenden hos företagshälsovården är onödiga. Vi rekommenderar att chefen kan ge tillstånd för frånvaro i minst 5 dagar. Efter detta, om man vill kräva ett intyg av hälso- och sjukvården efter 6–9 dagar, ges intyget av en hälsovårdare eller företagsfysioterapeut (om det gäller symptom i rörelseorganen).

Om en arbetstagare har oklara symptom som påverkar allmäntillståndet eller till exempel ett olycksfall kräver bedömning, ska arbetstagaren uppsöka hälso- och sjukvården för en bedömning oavsett frånvaron. Praxisen tillstånd av chefen gör det möjligt att få vård i rätt tid, eftersom en mottagningstid inte behövs för att få ett intyg på ett specifikt datum utan utifrån det medicinska vårdbehovet.

 

Mtodisk hantering av risken för arbetsoförmåga genom samarbete

Diskutera gärna praxis för sjukfrånvaro på arbetsplatsen och särskilt modellen för tidigt stöd tillsammans med representanter för personalen och med personaladministrationen. Coacha cheferna till att tillämpa modellen och ta upp utmaningar med arbetsförmågan. Det egna företagshälsovårdsteamet hjälper med planering och införande av en fungerande modell. Den bifogade modellen för praxis för sjukfrånvaro som rekommenderas av Pihlajalinna är en bra grund, och kan användas utan kostnad av alla våra kundorganisationer.

 

Med denna rekommendation vill vi uppmuntra våra kundorganisationer till en diskuterande kultur och en anda av starkare förtroende på arbetsplatserna, och därmed bättre hantering av arbetsoförmåga även på lång sikt. Om ni vill uppdatera praxis för sjukfrånvaro inom er kundorganisation, kontakta er namngivna företagshälsovårdare. Låt oss ta hand om arbetsförmågan tillsammans.

 

”När chefen kan bevilja frånvaro leds arbetsförmågan på ett bra sätt. Så här möjliggörs behandling i rätt tid inom hälso- och sjukvården, när vård söks på grund av symptom och inte på grund av att intyg behövs.”

Henni Hyytiä-Ilmonen, Pihlajalinnas ledande företagsläkare

 

Pihlajalinna Företagshälsovårds rekommanderade praxis för sjukfrånvaro:

Verktyg för arbetsgivaren:

 • Med chefens tillstånd: 1-5 dagar
 • Tillfälliga arbetsarrangemang
 • Ersättande arbete

Verktyg för hälso- och sjukvården:

 • Hälsovårdarens frånvarorekommendation +1-5 dagar, även per telefon
 • Företagsfysioterapeuten +1-5 dagar, endast på mottagning
 • Läkare 10+ dagar (Chat-läkare max 10 dagar)
 • Till eget företagshälsovårdsteam senast efter 20 dagar

 

Lädda här

Nyheter

Kvinnan, klimakteriet och arbetslivet

Ledvärk, sömnlöshet, hjärtklappning, huvudvärk, svettning? Känns det som om den höga nivån på yrkeskunskapen och kunnandet plötsligt är på väg att...

Totalergonomi i arbetet

Vad avses med ergonomi?  Ordet ergonomi kommer från grekiskans ord för arbete och naturlagar (ergo och nomos). Här avses sådant arbete som utförs i...

Fysisk ergonomi vid datorarbete

När det gäller datorarbete ser många spändhet och smärta i nacke och skuldror som en självklar och oundviklig del av arbetet. Det är viktigt att...

För en bra TULE-hälsa

Avsikten med den här texten är att reda ut begreppen på den spelplan där vi – kundorganisationerna, företagshälsovården och andra aktörer –...

Influensa kan bli dyrt

Visste du att en frisk person i arbetsför ålder kan vara sjuk på grund av influensavirus i en vecka? Kostnaden för en sjukledighetsdag är i...